Algemene voorwaarden

Beste leerling, Dit zijn de algemene voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met 1-2 Rijden Rijopleidingen als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt bij 1-2 Rijden Rijopleidingen. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door rijschool en de leerling. De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 11.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeur certificaat’; 1.2 Het rij(her)examen wordt door de rijschool gereserveerd wanneer de instructeur vindt, dat jij er klaar voor bent, en ook nadat je de examenkosten betaald hebt. 1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. 1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden. 1.5 Met een rijles wordt bedoeld; een blok van ’50 minuten’. 1.6 De rijschool heeft ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten. 1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 22.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. 2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen. 2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van tevoren melden, anders heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. 2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en/of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie. 2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan 1-2 Rijden Rijopleidingen. 2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. 2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht dit te verhalen op de leerling. 2.8 Bij het rij(her)examen en een TussenTijdseToets moet je een geldig theoriecertificaat en geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden: ARTIKEL 33.1.1 Betalingen zijn per bank of contant mogelijk. Wanneer contant per les betaling van toepassing is, dient deze gepast vooraf in de les te worden voldaan. 3.1.2 Bij aanvraag van het examen dient het examengeld overgemaakt te zijn op rekening van 1-2 Rijden Rijopleidingen of contant voldaan te zijn. 3.2 Voor betalingen bij lespakketten zijn de betalingsvoorwaarden volgens het contract van kracht. 3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert 1-2 Rijden Rijopleidingen de volgende procedure: a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie vroegtijdig een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je tot uiterlijk 2 dagen ná de verloopdatum een herinneringsfactuur van de achterstand.b. 1-2 Rijden Rijopleidingen heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 20,- aan administratiekosten. 3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald , weet dan, dat 1-2 Rijden Rijopleidingen een incassobureau kan inschakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de leerling. 3.5 1-2 Rijden Rijopleidingen levert een opleiding op maat: Mocht je ná een pakket nog lessen nodig hebben geldt voor deze extra lessen de prijs van een losse les. Voor prijsinformatie kunt u terecht op www.1- 2rijden.nl.Voor pakketten geldt dat wanneer de betaling volledig is gedaan, er geen restitutie van toepassing is, wanneer er met de rijopleiding gestopt wordt. Rij(her)examen: ARTIKEL 44.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen verschijnt, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het rij(her)examen komt te vervallen. De kosten voor het betreffende rij(her)examen kunnen niet door de leerling teruggevorderd worden. 4.2 Mocht het rij(her)examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen. Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten: ARTIKEL 55.1 1-2 Rijden Rijopleidingen heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: a. 1-2 Rijden Rijopleidingen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan 1-2 Rijden Rijopleidingen (zie artikel 2.5) b. 1-2 Rijden Rijopleidingen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. 5.2 De leerling heeft ten alle tijden het recht te stoppen met de opleiding, echter reeds vastgelegde data voor rijles worden in rekening gebracht Voor zowel 5.1 als 5.2 geldt: Pakketten en (her)examens die al voldaan zijn, is geen restitutie meer van toepassing. Aanvullende afspraken: ARTIKEL 66.1 1-2 Rijden Rijopleidingen kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op aanvullende afspraken van kracht. Lespakketten: ARTIKEL 77.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk rijexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.De rijinstructeur bepaalt hoeveel lessen de leerling nog nodig heeft. Vrijwaring: ARTIKEL 88. 1-2 Rijden Rijopleidingen kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. 1-2 Rijden Rijopleidingen draagt zelf het risico. b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met 1-2 Rijden Rijopleidingen op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. 8.2 1-2 Rijden Rijopleidingen zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. Geschillen: ARTIKEL 9 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
1-2 Rijden Rijopleidingen Gentiaanstraat 844 7322 CZ Apeldoorn
Tel: 0636508452 @: info@1-2rijden.nl Kvk: 60399732 Btw: 152614096B02
© 2017 1-2Rijden. alle rechten voorbehouden

Regels bij 1-2 Rijden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Beste leerling, Dit zijn de algemene voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met 1-2 Rijden Rijopleidingen als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt bij 1-2 Rijden Rijopleidingen. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door rijschool en de leerling. De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 11.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeur certificaat’; 1.2 Het rij(her)examen wordt door de rijschool gereserveerd wanneer de instructeur vindt, dat jij er klaar voor bent, en ook nadat je de examenkosten betaald hebt. 1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. 1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden. 1.5 Met een rijles wordt bedoeld; een blok van ’50 minuten’. 1.6 De rijschool heeft ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten. 1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 22.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. 2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen. 2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van tevoren melden, anders heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. 2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en/of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie. 2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan 1-2 Rijden Rijopleidingen. 2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. 2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft 1-2 Rijden Rijopleidingen het recht dit te verhalen op de leerling. 2.8 Bij het rij(her)examen en een TussenTijdseToets moet je een geldig theoriecertificaat en geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden: ARTIKEL 33.1.1 Betalingen zijn per bank of contant mogelijk. Wanneer contant per les betaling van toepassing is, dient deze gepast vooraf in de les te worden voldaan. 3.1.2 Bij aanvraag van het examen dient het examengeld overgemaakt te zijn op rekening van 1-2 Rijden Rijopleidingen of contant voldaan te zijn. 3.2 Voor betalingen bij lespakketten zijn de betalingsvoorwaarden volgens het contract van kracht. 3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert 1-2 Rijden Rijopleidingen de volgende procedure: a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie vroegtijdig een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je tot uiterlijk 2 dagen ná de verloopdatum een herinneringsfactuur van de achterstand.b. 1-2 Rijden Rijopleidingen heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 20,- aan administratiekosten. 3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald , weet dan, dat 1-2 Rijden Rijopleidingen een incassobureau kan inschakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de leerling. 3.5 1-2 Rijden Rijopleidingen levert een opleiding op maat: Mocht je ná een pakket nog lessen nodig hebben geldt voor deze extra lessen de prijs van een losse les. Voor prijsinformatie kunt u terecht op www.1-2rijden.nl.Voor pakketten geldt dat wanneer de betaling volledig is gedaan, er geen restitutie van toepassing is, wanneer er met de rijopleiding gestopt wordt. Rij(her)examen: ARTIKEL 44.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen verschijnt, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het rij(her)examen komt te vervallen. De kosten voor het betreffende rij(her)examen kunnen niet door de leerling teruggevorderd worden. 4.2 Mocht het rij(her)examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen. Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten: ARTIKEL 55.1 1-2 Rijden Rijopleidingen heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: a. 1-2 Rijden Rijopleidingen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan 1-2 Rijden Rijopleidingen (zie artikel 2.5) b. 1-2 Rijden Rijopleidingen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. 5.2 De leerling heeft ten alle tijden het recht te stoppen met de opleiding, echter reeds vastgelegde data voor rijles worden in rekening gebracht Voor zowel 5.1 als 5.2 geldt: Pakketten en (her)examens die al voldaan zijn, is geen restitutie meer van toepassing. Aanvullende afspraken: ARTIKEL 66.1 1-2 Rijden Rijopleidingen kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op aanvullende afspraken van kracht. Lespakketten: ARTIKEL 77.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk rijexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.De rijinstructeur bepaalt hoeveel lessen de leerling nog nodig heeft. Vrijwaring: ARTIKEL 88. 1-2 Rijden Rijopleidingen kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. 1-2 Rijden Rijopleidingen draagt zelf het risico. b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met 1-2 Rijden Rijopleidingen op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. 8.2 1-2 Rijden Rijopleidingen zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. Geschillen: ARTIKEL 9 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
      Algemene    voorwaarden
1-2 Rijden Rijopleidingen Gentiaanstraat 844 7322 CZ Apeldoorn
Tel: 0636508452 @: info@1-2rijden.nl Kvk: 60399732 Btw: 152614096B02
© 2017 1-2Rijden. alle rechten voorbehouden
Regels bij 1-2 rijden